sebkijk!

De Gids voor Filmisch Reizen

Privacy Policy

De organisatie van sebkijk! hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

sebkijk! houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij vragen ook om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

We nemen altijd de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij zullen dus ook nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Uiteraard zijn wij op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Wij zullen u hier altijd op wijzen. Daarnaast zullen we deze rechten omtrent u persoonsgegevens altijd respecteren.

Als sebkijk! zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft over de verwerking van uw contactgevels of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contact-pagina op onze website..